مشکلات زیست محیطی یزد حاصل مشارکت همه دست اندرکاران توسعه است