پارکینگ های احداثی بخش خصوصی در اردبیل پیش خرید می شوند