قهر مردم با کتاب به روش تالیف نویسندگان ارتباط دارد