شیوخ و سلاطین عرب در کاخ‌های مطٌلای خود نگران توافق هسته‌ای ایران هستند