ثبت تخلف ورود به محدوده زوج و فرد از ۲۰۰ هزار به ۱۰۰ هزار در روز کاهش یافته است