اگر فولاد نوين ساختارش را عوض کند،مي تواند در ليگ حضور يابد