هوشمندسازی مدارس مازندران با همت خیران به سرانجام خواهد رسید