سه میلیارد ریال برای نهال کاری مناطق بیابانی خراسان شمالی هزینه شد