نگاه روحانی به آموزش و پرورش مخالف منویات مقام معظم رهبری است