سنگرهایی که یک به یک تحویل دشمن می دهیم؛ این بار اکران یک فیلم همجنس‌گرایانه در قلهک!