کلنگ احداث خانه ورزش بیماران خاص خراسان جنوبی به زمین زده شد