تماشاگران یک نمایش به استودیو ۹۰ می‌روند/ قصه فوتبال‌دوستان