نفت مسجد سلیمان ـ سپاهان؛ جنگ قهرمانی و بقا در لیگ