بانک‌ها تسهیلات و سرمایه در گردش در اختیار واحد‌های تولیدی قرار دهند