کاهش 28 درصدی بارش ها موجب بحران کم آبی در کرمانشاه شده است