سه ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی اسکیت دعوت شدند