سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسافربری دریایی را با قید فوریت اجرائی خواهیم کرد