نامه 1268 نفر از روحانیون اصفهان به روحاني‎/حمايت از توافق عزتمندانه و هشدار رعايت خطوط قرمز