سپردن اداره بیمارستان‌ به روسای دانشگاه‌ هم به آموزش لطمه زد و هم به درمان/ اعضای هیئت علمی دانشگاه