جنگل‌های شمال کشور، ایستگاه پایانی تولید «یتیم‌خانه ایران»