با حضور وزیر ارتباطات بهره برداری از طرح های ارتباطی کرمانشاه آغاز شد