تصادف، اعضای یک خانواده را در زاهدان به کام مرگ فرستاد