افزايش جذابيت موسسات اعتباري غيرمجاز با كاهش نرخ سود‌‌