تاثیر افزایش صادرات نفت ایران روی قیمت‌ها مبهم است