اختلاس در صندوق رفاه بیش از مبلغ اعلام شده بوده است/بخشی از مبلغ اختلاس پس گرفته شده است