ورزشکار زنجانی در مسابقات اسکیت دستجات آزاد مردان نشان نقره کسب کرد