ارائه راهبردهای جعلی در مرکز بررسی‌های نهاد ریاست جمهوری!