حذف فرسودگي از بناهاي تهران، عزم ملي مردم و دولت را مي‌طلبد