توره: کانتونا در انگلیس یک پادشاه است و در فرانسه یک شخصیت کاریزماتیک