بی‌حجابی معماری کنونی قزوین / تعیین الگوی مشخص برای معماری اسلامی و ایرانی