حذف رانندگان ایرانی از رالی خاورمیانه به دلیل بی اطلاعی از قانون مسابقه!