سراج: برای مبارزه با فساد کمبود سازمان و قانون نداریم