آیت الله قائم مقامی:امنیت واقعی تنها با ایمان به خدا قابل حصول است