60 بورس ایده و فناوری به جشنواره شیخ بهایی ارائه شد