رنگ آبی بازوبند کاپیتان پرسپولیس و یک مشکل دردسر ساز