همایشی با عنوان «زیارت از دیدگاه ادیان توحیدی» برگزار شود