تطهیر نشدن فتنه ‌گران واقعیتی انکارناپذیر/ سازندگی و آبادانی قربانی بازیگری‌های سیاسی نشود