وزير اقتصاد براي پاسخ به سؤال 16 نماينده به مجلس مي‌رود