يکي را داده اي ميلياردها وام / يکي هم قسمتش خون جگر شد