محمدزاده: به مربیان هشدار دادم که رفتار تحریک کننده نداشته باشند