اختلاف‌نظر ترکیه و ایران مانند اختلاف‌ دو برادر است