مناظره تلویزیونی با شیخ تکفیری مصری و پاسخ به ادعاهای عجیب او