تماشاگران پرسپولیس برای AFC موهبت هستند/ جای نگرانی وجود ندارد