مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در 11 استان/ هزینه 70 هزار تومانی هر هکتار مبارزه