جایگاه دوم سرمایه گذاری در صنعت پرورش طیور در کشور بعد از صنایع نفت و گاز