استعفاي کي روش را تاييد نکرده ام|خاکپور در تيم اميد ماندني است