روحانی: جنگ یمن حمله حکومت تازه‌کاری است که مسائل منطقه و جهان را نمی‌فهمد