سود بالای تسهیلات برای فعالیت واحدهای اقتصادی توجیه پذیر نیست