انتخاب گلدیران به عنوان برند برتر ملی در عرصه مسئولیت اجتماعی