دور دور تفریحی میلیاردرها در خیابان‌های تهران/فیلم